برای استفاده بهتر از یابنده و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی به نکات زیر توجه فرمایید:

نکات قابل توجه: